Reglement

Het Huishoudelijk Reglement voor de begraafplaats regelt de rechten en plichten tussen de stichting en de rechthebbenden van graven. Het reglement is opgesteld met in acht nemen van wettelijke verplichtingen zoals de Wet op de Lijkbezorging en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het voor de stichting geldende Privacy Statement is opgenomen in het reglement.

Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door het bestuur van de stichting en geldt vanaf de wijzigingsdatum voor alle rechthebbenden. Toekomstige wijzigingen zullen ingegeven worden door maatschappelijke ontwikkelingen en/of wijzigingen in wet- en regelgeving.

Download het volledige Huishoudelijk Reglement per 1-1-2021.